• Odbor Transfer a smluvní výzkum
  Západočeské univerzity v Plzni  Odbor Transfer a smluvní výzkum (TSV) prokázalo v průběhu trvání projektů "PreSeed", "GAMA" a "ATP"
  pozitivní výstupy a přínos pro ZČU v oblasti komercializace aktivit výzkumných týmů.
 • Činnosti a služby pro akademickou sféru

  • Duševní vlastnictví (IPR)
  • Technologický management
  • Business development
  • Propagace a vzdělávání
 • Činnosti a služby pro komerční sféru

  • Nabídka technologií k licencování
  • Vyhledávání vědeckých partnerů pro smluvní výzkum
  • Vyhledávání podpůrných finančních zdrojů pro smluvní výzkum
  • Využití výzkumných, vývojových a laboratorních kapacit
  • Zajištění právních náležitostí pro smluvní výzkum
  • Odborné konzultace v oblasti transferu technologií
  • Spolupráce při nastavení účinné ochrany duševního vlastnictví

- Pomáháme s transferem Vašeho know-how k úspěšné obchodní příležitosti -

Zde prosím můžete zanechat Váš vzkaz v věci transferu znalostí
Odesílatel:
Váš e-mail:
Obsah zprávy:
 

NAŠE ČINNOSTI

Odbor Transfer a smluvní výzkum (TSV) se zabývá podporou vzájemné spolupráce
akademického sektoru a podnikatelského sektoru.

Technologický management • Komplexní mapování komerčního potenciálu ZČU (výsledky VaV charakteru technologií, SW, know-how, služby)
 • Příprava a zpracování nabídky (databáze) technologií a odborných činností ZČU
 • Mapování, průzkum a analýzy trhu
 • Technology Foresight – sledování vývoje klíčových oborů ZČU, rešerše potenciálu komerčního uplatnění výsledků v rané fázi výzkumu z pohledu budoucích trendů, spolupráce při přenosu znalostí a technologií do praxe
 • Návrh, příprava a řízení komercializačních technologických projektů na podporu ověření výsledků aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje z hlediska jejich praktického uplatnění a následného komerčního využití (realizace aktivit proof-of-concept, příprava plánu komercializace atd.)
 • TT portfolio management - centrální evidence technologií a know-how v rámci informačního systému (databáze) pro účely sledování nadějných výsledků VaV od získání prvotní informace až po uzavření komerčních případů a jejich auditing

ZJISTIT VÍCE ...

Duševní vlastnictví (IPR) • Zajištění ochrany duševního vlastnictví vzniklého při výzkumu (zpracování přihlášek)
 • Odborné poradenství v oblasti IPR (zpracování rešerší, analýza a vyhodnocení možných variant, zvolení vhodné formy a rozsahu ochrany)
 • Řízení a hodnocení IPR portfolia ZČU (IP portfolio management, IP score)
 • Administrativní a právní podpora původců vynálezů (příprava a administrace podkladů, evidence, komunikace s patentovými zástupci a ÚPV)
 • Příprava licenčních a dalších smluv, vyjednávání podmínek, evidence a auditing
 • Rozdělování příjmů z transferu poznatků

ZJISTIT VÍCE ...

Business development • Komplexní správa databáze kontaktů (CRM)
 • Vyhledávání komerčních partnerů
 • Vyhledávání finančních zdrojů (vytvoření a správa "seed fondu")
 • Vyjednávání a příprava smluv
 • Podpora inovačního podnikání a vzniku spin-off/start-up firem
 • Aktivní nabídka a prodej technologií a znalostí (vynálezy, know-how, software aj.)
 • Poradenství v oblasti zakládání spin-off firem

ZJISTIT VÍCE ...

Propagace a vzdělávání • Vzdělávání vědců a studentů: duševní vlastnictví, podnikání, projektový management
 • Organizování seminářů a workshopů, setkání s podniky a investory
 • Prezentace výsledků výzkumu na konferencích a veletrzích
 • Prezentace výsledků transferu technologií a znalostí
 • Příprava a realizace marketingové strategie TT
 • Aktivní networking a zapojení do sítě partnerských org. v ČR (TRANSFERA) a zahr. (ASTP/PROTON)
 • Propagace technologické základny a know-how (EEN, LinkedIn, Web, sociální sítě)
 • Realizace webového portálu OTT

ZJISTIT VÍCE ...

EXPERTNÍ TÝM

Náš tým expertů je Vám k dispozici při řešení komplexní problematiky transferu znalostí a komercializace.

PETRA KRUPKOVÁ


Technologický management
Propagace a vzdělávání

JOSEF DVOŘÁK


Duševní vlastnictví (IPR)

REALIZOVANÉ PROJEKTY

PROJEKT PRESEED

V průběhu roku 2014 a 2015 probíhala na ZČU realizace dvou Pre-seed projektů (MŠMT/ VaVpI - Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje II. (CZ.1.05/3.1.00/14.0297)) a MŠMT/ VaVpI - Technologické ověření výsledků výzkumu a vývoje I. (CZ.1.05/3.1.00/14.0298)), zaměřených na podporu technologického ověření výsledků výzkumu a vývoje. Koordinátorem obou těchto projektů bylo Oddělení transferu technologií a jejich prostřednictvím bylo z OP VaVpI podpořeno technologické ověření výsledků VaV u 10 vybraných aktivit. Šest aktivit bylo následně podpořeno v průběhu přípravy komercializace.

 • Fáze Proof of Concept obsahuje dopracování technologie a přípravné komercializační činnosti. V rámci ověření a dopracování technologie není možné vyvíjet finální produkt, stejně jako teprve začínat s výzkumem technologie.
 • Fáze Přípravy komercializace – dopracovává vybrané individuální aktivity z fáze Proof of Concept do stavu, kdy je možné navázat komerční činností zvoleného typu. Komerční činnost je očekávána v době udržitelnosti.
Screenshot 01

Projekt 297 - IA-01
Technologický systém pro fotodynamickou inaktivaci mikroorganismů

Screenshot 02

Projekt 297 - IA-02
Duté hřídele pro osobní vozidla vyráběné tepelným zpracováním s integrací Q-P procesu

Screenshot 03

Projekt 297 - IA-03
Zápustkové výkovky nové generace z ultra-vysokopevných AHS ocelí


Screenshot 04

Projekt 298 - IA-01
Smart senzor pro přesné měření polohy, rychlosti a zrychlení rotačního pohybu

Screenshot 05

Projekt 298 - IA-02
Poskytování studií pro vyhodnocení událostí z diagnostických systému

Screenshot 06

Projekt 298 - IA-03
Softwarový balík pro analýzu estimačních algoritmů


Screenshot 07

Projekt 298 - IA-04
Počítačová analýza textových dat

Screenshot 08

Projekt 298 - IA-05
Hardwarová a softwarová infrastruktura pro záznam a správu dat z oblasti elektroencefalografie a evokovaných potenciálů

Screenshot 09

Projekt 298 - IA-00B
Senzor pro měření teploty a bezdrátový přenos dat

Novinky z Twitteru


Novinky ze svět IP
Odbor Transfer a smluvní výzkum (TSV)


Mgr. Petra Krupková

Telefon: +420/ 377 631 086

E-mail: transfer@rek.zcu.cz

 © 2018 transfer.zcu.cz | All Rights Reserved | Design by : transfer.zcu.cz